Кратко описание на иновацията

Главна категория: ROOT Категория: Иновация

Нашето училище за моята чиста България

 

С решение № 472 от 9 юли 2018 г. на МС на Република България, Основно училище „Виделина“ с. Сейдол е включено в списъка на иновативните училища.

Нашата иновация е насочена към:

  • Организацията и съдържанието на обучението и сме заложили въвеждане на нов учебен предмет „Екология“, който ще се изучава в рамките на 1 час седмично, разработване по нов начин на училищния учебен план с увеличаване броя часове от раздел А и броя на учебните седмици за период от 2 години, както следва: V клас - 36 учебни седмици по 1 час седмично „Екология“ с развитие в VI клас.

  • Използване на нови методи на преподаване и оценяване по всички учебни предмети като сме предвидили активно включване на родителите в учебния процес.

  • Разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни планове и учебни програми – в ОУ “Виделина“ са разработени: Училищен учебен план за V клас, Учебна програма по „Екология, Годишно тематично разпределение по учебен предмет „Екология“.

Целите, които сме си поставили са:

  • Подобряване качеството на образование чрез повишаване мотивацията за учене;

  • Превръщане на учениците в активни участници в обучението и откриватели на нови знания и опит;

  • Създаване на умения за критично мислене и отстояване на собствени тези;

  • Самооценяване на собствената им активност и самоанализ на постигнатите знания и умения;

  • Поставяне на учениците в ситуации за решаване на проблеми, свързани с подобряването на екологичната среда чрез часовете по новия учебен предмет „Екология”.