Национална програма на МОН „Отново заедно”

Провеждане на ученически екскурзии ЛЯТО 2021

 

ОУ ”Виделина” организира две туристически пътувания с общо 28 ученици.

Избраните дестинации отговарят на основните цели, които НП”Отново заедно” и ние като училище си поставяме в организирането на туристически пътувания – активна почивка сред природата, изучаване на непознати природни, културни и исторически паметници и връщане на взаимното доверие между учители и ученици.

Първата група почива в Пампорово в четиризвездния хотел „Мургавец“ от 20.07. до 26.07.2021г., а втората група в град Елена в хотел „Перун” от 19.08. до 24.08.2021г.  Очаровани сме от избрания туроператор „Андрос Адвенчърс“ ЕООД, гр.Добрич, който има повече от 9 години професионален опит в организирането на ученически екскурзии. Програмата изпълни всички изисквания и очаквания за удобство при пътуването и настаняването и осигури разнообразна образователна, спортна и културна програма.

Участие в Регионален форум “Иновации в образованието” - Разград, юни 2021 по НП “Иновации в действие“, модул 2: „Форуми за иновации в образованието“

На 10.06.2021г. Динко Христов, директор на ОУ „Виделина“ и Светлана Жечева, старши учител в ГЦОУД взеха участие в Регионален форум “Иновации в образованието”, организиран от ОУ „Васил Левски“ по НП “Иновации в действие“, модул 2: „Форуми за иновации в образованието“ на който ученици и учители от иновативни училища в област Разград споделиха опита си по създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот.

Форумът имаше за цел:

– да популяризира добрия педагогически опит и успехите на педагогическите специалисти, провокиращи креативното мислене и активното включване на учениците в иновативните процеси;

– конструктивно и диалогично да обсъди проблемите и бъдещите приоритети в процеса на целенасочено и планирано подобряване качеството на образование, чрез въведените иновативни елементи.

Динко Христов презентира пред участниците във форума постиженията на учители и ученици от ОУ „Виделина“ с. Сейдол в развитието на иновацията       „Нашето училище за моята чиста България“ – въвеждане на нов учебен предмет Екология в Раздел А на училищния учебен план. Участниците във форума бяха заинтригувани от факта, че ОУ „Виделина“ е единственото училище в областта, което се е осмелило да осъществи подобно начинание и вече трета учебна година надгражда идеята си.

Участие на училището в проекти и национални програми

Участие на училището в проекти и национални програми

 

А/ От учебната 2018/2019 г. сме включени в мрежата на иновативните училища на България с проект на тема „Нашето училище за моята чиста България”. Отново кандидатствахме и бяхме одобрени за разширяване обхвата на утвърдения вече иновативен учебен предмет „Екология” от учебната 2020/2021 г.. Обхващаме учениците от IV до VII клас, вкл., като в VII клас обучението по „Екология” ще е с практическа насоченост и ще се осъществява във ФУЧ от Раздел В на учебния план, а в IV клас тематиката ще се включи в заниманията по интереси. Учебният предмет „Екология” ще се изучава в прогимназиалния етап на основното образование през следващите 4 учебни години.

 

Б/ В началото на учебната 2019/2020 година по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех” бяха сформирани 3 групи - 2 сборни в НЕ по БЕЛ и Математика с ученици от 3 и 4 клас и 1 сборна група в ПЕ по БЕЛ с ученици от 5 и 6 клас. Работеше се с изоставащи и ученици, които не са мотивирани за овладяване на учебния материал.

Във връзка с новите указания в писмо с изх. № 9105-184/29.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, бяха сформирани 6 /шест/ нови групи с ученици от 1-2 клас и 3-4 клас, които не са участвали активно в онлайн обучението, както следва: 3 групи БЕЛ и 3 групи по Математика. Обучението започна на 22.06.2020 г. и продължи до 31.08.2020 г. в два модула.

 

В/ По проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. организирахме Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения „Компютърко”

 

  1. Участие в Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“- 2019 г.. С Проект „Творим, учим, успяваме” оборудвахме и обзаведохме стая за занимания по интереси за учениците от прогимназиален етап. Осигурихме консумативи и материали за работа в часовете по ЗИ, книги за обезпечаване на работата на учениците в тези часове и образователни, възпитателни, забавни, групови и индивидуални игри за работа.

 

2. Доказателство за възможностите и амбициите на колектива е участието ни в  Националната програма „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“ с проект за разширяване на центъра за обучение по природни науки чрез изграждане на СТЕМ среда. Участвахме в конкурса и бяхме класирани. Ще създадем ново външно пространство за свободни учебни и развлекателни спортни и творчески дейности.

Новият СТЕМ център по природни науки, изследвания и иновации ще комбинира нова среда с ново учебно съдържание, практически и приложни методи на преподаване и оценяване, стимулиращи реални проблеми и казуси с приоритет практическото протичане на образователния процес, свързан с природните науки, технологиите и математиката в обновена образователна среда.

Ще преобразуваме съществуващия изнесен природонаучен център. Намеренията ни са да обединим пространството за интегрирано преподаване на отделни учебни предмети и използването му за представяне на проектни задачи и място за събирания, изложби, обсъждания, прожекции и други дейности от училищния живот. Иновативната среда ще позволи работа с ученици от един или няколко класа едновременно, раздвижване на учебните маси и на масите за опити по нов начин, визуализация на софтуерните продукти, свободно придвижване между залите, разширяване и обособяване на зони за ролева дейност на ученици и учители.

В рамките на STEM центъра ще се оформят шест основни зони:

  • Зона за презентиране, преподаване и движение, с обособени кътове:

- кът за работа на малки групи;

- кът за отдих;

- кът за социализация и свободно движение.

  • Зона за лабораторни изследвания и иновации, с обособени кътове:

- кът за учителя за подготовка на учебни ресурси и за възстановяване;

- лаборатория с възможност за съхранение на материали и прибори;

- кът за учене чрез правене. 

  • Зона за подготовка и почивка, позволяваща съчетаването на няколко режима за учене;
  • Открита зона за социализация и свободни дейности;
  • Зелена зона за физическа активност и творчество на открито;
  • Открита класна стая - тип беседка.

Между обособените зони ще бъде осигурено свободно движение на участниците в дейностите – ученици, учители и родители. Наличните условия ще позволяват използването на различни режими за учене като в много от случаите ще се допълват и могат да се осъществяват на закрито, на открито или комбинирано. Предвидени са места за складиране на учебни материали в леки и мобилни мебели. Пространството в зоната за подготовка и почивка ще бъде с раздвижен под на няколко нива с меки постелки за сядане и лягане и стени за рисуване, писане и чертане с раздвижени и сменяеми табла и етажерки. Ще има пещери, а добрата акустика ще поема шума на различни малки групи ученици. В залата ще се монтира висококачествено LED осветление. Предвиде-ни са вътрешни и външни кътове със зеленина за енергизиране на учениците и създаване на отговорност за грижа към тях.