Събор на занаятите по проект „ИЗКУСТВОТО ДА СЕ УЧИМ И ТВОРИМ ЗАЕДНО"

Дългогодишна традиция в ОУ „Виделина" е провеждания събор на занаятите. Традиция е да покажем изработеното по традиционни техники, традиция е да съхраняваме и възраждаме традиционни местни занаяти.

Прочети още: Събор на занаятите по проект „ИЗКУСТВОТО ДА СЕ УЧИМ И ТВОРИМ ЗАЕДНО"

Проект "Традиции и фантазии с дъх на метал"

logologo-2

 

 

 

ПРОГРАМА „ЖИВО НАСЛЕДСТВО”, ФОНД „НОВИ ПРОЕКТИ“

 

Настоящият проект включва издирване, документиране, изучаване, усвояване и предаване на знания за традиции, техники, технологии, материали и декорации, използвани в желязо-коларството. Ще се проектират и изработват опростени изделия от метал и изделия в комбинация с дърво, стъкло, мед, алуминий и керамика, като се съчетава традицията с респекта към художествените ценности. Детските изработки ще се произвеждат по ръчни технологии от масивно и плоско желязо, алуминиево и медно фолио чрез топла и студена обработка на метала, като сложността на изпълнение е съобразена с възможностите на участниците.
Проектът ще се реализира в Занаятчийския център на Музейния комплекс на ОУ „Виделина” с.Сейдол, с което Сдружението „Заедно по пътя към Европа” си партнира от години и имат съвместни инициативи.IMG 6852

Продължителност на проекта - 8 месеца – 20.12.2013 година до 15.08.2014 година.

Цели на проекта
Обща цел: Да се изучи, възроди и популяризира традиционния за село Сейдол желязо-коларски занаят и свързаните с него многообразни техники, като се използват пълноценно местните дадености и натрупания опит; да предоставим пространство на подрастващите да изразят вътрешния си потенциал чрез създаване на детски художествени творби, в които се отразява културното наследство.

Специфични цели:
- Да се запознаят подрастващите с традиционни и съвременни практики за обработка на метал и с различни видове металообработващи изкуства. IMG 7326

 

- Да получат основни познания за технологията и инструментариума на желязо-коларския занаят.
- Да изработват иновативни модели с детайли от метал, дърво, стъкло, мед, алуминий и керамика на основата на традициите.
- Да се обединят усилията на СОПД ”Заедно по пътя към Европа”, ОУ „Виделина” и Програма „Живо наследство” на ФРГИ за опазване на местното културно наследство.

Очаквани резултати

Основни дейности за постигане на целите:
Сформиране на екип, подготовка на техническа документация и учебни програми;

Информационна кампания за проекта и финансиращата организация;

Изследване на занаятчийските традиции в областта на материалите и технологиите;

Практическа работа в желязо-коларската работилница и използване на възможностите й за изучаване на желязо-коларството като занаят и творчески процес;

Подреждане на изложби;

Участие в Празника на народното веселие в местността „Тюлбето” край с.Сейдол;

Провеждане на Събор на занаятите;

Отчитане, връчване на грамоти и награди.

Количествени - Привлечени широк кръг участници в популяризирането на занаята като местно културно наследство; IMG 7332Ангажирана общественост и институции; Мотивирани участия в изпълнението на дейностите; Създадени разнообразни изделия;
Качествени - Осигурено допълнително финансиране; събуден интерес към занаятите; ползотворно сътрудничество на заинтересованите страни и устойчивост на резултатите на проекта;

Проект "Изкуството да се учим и да творим заедно"

logo-3

logo-4

 

 

 

 

Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при деца и ученици.

Времетраене на проекта: 7 месеца

Резюме на проекта: Проектът „Изкуството да се учим и да творим заедно” е насочен към обучение на ученици от етническите малцинства в дух на толерантност, възпитаване на уважение към различието, отразяване на културното многообразие и утвърждаването, съхраняването и популяризирането на традициите 

и бита на етносите, живеещи на територията на Община Лозница чрез средствата на изкуството. Организирани са извънкласни дейности като: Етно-клуб „Песни и танци на етносите”; Музикална школа за народни инструменти, където учениците се обучават да свирят на тамбура и дарбука. Дейността на школата има за цел да развива не само детските качества и музикални способности, но най-вече да съхрани ценностната им система, която неминуемо би определила техните възгледи спрямо отношението им към изкуството и работилница по приложно изкуство, където ще бъдат изработени различни предмети на приложното изкуство чрез тъкачество, плетачество, предмети от глина като грънци и паници, накити и женски украшения от мъниста и природни камъни. Тези клубове по интереси и работилници ще заинтригуват интереса на учениците и учителите от училище. В проекта ще бъдат ангажирани учители по музика, професионални музиканти и учители по изобразително изкуство. Много често тези извънкласни дейности не могат да се финансират от училищния бюджет, а проектът е шанс да се задоволяват ученическите интереси.

muzi2

 

Сформираният Етноклуб за песни и танци на етносите работи за изучаването на песни и танци на българския, ромския и турския етнос, а в Музикалната школа учениците се обучават в свирене на тамбура и дарбука. Работилницата по приложно изкуство „Къщата на наследството” е разделена на няколко малки работилници, където учениците се обучават в: тъкачество, изработване на глинени съдове, грънци и паници, сувенири, накити и украшения, характерни за различните етноси. Всички клубове, школи и работилници ще участват в местни и национални прояви.

muzic3Проектът дава шанс за изява на значителен брой ученици от етническите малцинства и допринася за повишаване на мотивацията им – да се занимават с творческа дейност в съвременното танцово и певческо и приложно изкуство.

Сейдолски фантазии от глина, вдъхновени от традициите - 2011

Проектът е на Народно читалище „Пробуда 1912" в с. Райново с ръководител Динко Христов. В него се включват ученици от уязвими групи в обществото от български, ромски и мюсюлмански етнос, от селата Сейдол, Чудомир, Миладиновци, Трапище, Тръбач и Островче.

Прочети още: Сейдолски фантазии от глина, вдъхновени от традициите - 2011