ОУ"Виделина" в "Твоят час"

В ОУ „Виделина“ от учебната 2016/2017г. започват дейности в изпълнение на проект „BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“, който се реализира по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИ. Бенефициент на БФП е МОН.

Прочети още: ОУ"Виделина" в "Твоят час"

Проект "Заедно можем да творим чудеса"

ОУ „Виделина” започна работа по проект „Заедно можем да творим чудеса” към ЦОИДУЕМ. Той цели обучение на ученици от етническите малцинства в дух на толерантност, възпитаване на уважение към различието, отразяване на културното многообразие и утвърждаване, съхраняване и популяризиране на традициите, бита на етносите, живеещи на територията на Община Лозница чрез средствата на изкуствата.

Прочети още: Проект "Заедно можем да творим чудеса"

Конкурс на Фондация "Америка за България"

За пореден път ОУ „Виделина” доказа, че разполага с креативен екип с новаторски идеи. В конкурса на Фондация „Америка за България“ – „Училища на бъдещето“ – 2016г. нашето проектно предложение за модернизация на учебната среда и използване на съвременни образователни методи и технологии в учебния процес стигна до финала.

Прочети още: Конкурс на Фондация "Америка за България"

Опазване на околната среда и ОУ "Виделина" - Национална кампания „За чиста околна среда – 2014 г." на тема: „Обичам природата – и аз участвам"

През м. октомври 2014 година Основно училище „Виделина" финализира реализирането на проект "„Облагородяване и създаване на зони за отдих, творчество и спорт в ОУ „Виделина" след участие в конкурс по Националната кампания „За чиста околна среда – 2014 г." на тема: „Обичам природата – и аз участвам".

Прочети още: Опазване на околната среда и ОУ "Виделина" - Национална кампания „За чиста околна среда – 2014 г."...