Работа на училището по национални програми

1. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

- оборудване и обзавеждане на стая за дейности;
- осигуряване на консумативи и материали за работа в часовете за дейности;
- осигуряване на книги за обезпечаване на работата в часовете за дейности;
- осигуряване на игри - групови и индивидуални образователни, възпитателни, забавни игри за работата в часовете за дейности по интереси;

Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“ за всички ученици от I до VII клас с цел намаляване тежестта на ученическите раници.
   

2. Национална програма „С грижа за всеки ученик“ Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“. Цели: 

Повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на допълнително обучение за учениците, които срещат трудности при постигане на очакваните резултати от обучението и се нуждаят от диференциран и/или индивидуален подход.
Осигуряване на допълнителни възможности за повишаване постиженията на учениците от началния етап на основното образование, които имат системни пропуски при овладяване на учебното съдържание.

Национална програма "Иновации в действие"

ОУ „Виделина” е със статут на иновативно училище от 2018 г. с Решение № 472 от 9 юли 2018 година на МС. Иновацията е въвеждане на нов учебен предмет Екология в Раздел А на Учебния план в 5 и в 6 клас.

Основна цел на иновацията е да се повиши качеството на образователния процес чрез интерактивност и иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението. Очакваме повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

Целта на иновацията е да насърчи нестандартното мислене и активно отношение към учебния материал и в същото време да надгради знанията на учениците за природата, за нейните богатства и красота, за нейното опазване и съхранение. Учениците са стимулирани да търсят отговори и сами да откриват това, което им е необходимо да научат.


През учебната 2019-20 г ОУ „Виделина” бе бенефициент по Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“ на Националната програма "Иновации в действие" на Министерството на образованието и науката.

Програмата даде възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в избрано училище-партньор от цялата страна.
Партньори по програмата на ОУ„Виделина“ бяха Иновативно основно училище "Георги Бенковски" с. Черни Вит и Обединено училище Иван Вазов с. Дебнево. Целта е училищата да си сътрудничат в обмяната на иновации и добри практики като равностойни партньори.

Обменът на добри практики в ОУ „Виделина” започна на 06.11 и продължи до 08.11.2019 г. През първия ден гостите се запознаха с базата на училището и със същността на иновацията, чрез презентации и дискусии, разглеждащи раждането и реализирането на идеята за иновативен учебен предмет. В центъра на вниманието бе екипът изготвил проектното предложение и осъществяващ иновацията вече втора учебна година.
На 07.11 в присъствието на експерти от РУО – Разград, гостите наблюдаваха интерактивен урок по Екология в 6 клас, изнесен от Х. Узунова. Бяха демонстрирани уменията на учениците да работят в екип при изпълнение на поставена проектна задача. Г-жа Узунова използва дигитални похвати, за да запознае учениците с новите за тях понятия в областта на Екологията. Учениците представиха своите проучвания чрез кратки презентации. Накрая сами оцениха работата си по изпълнението на проектните задачи.
Учениците от гостуващите училища спонтанно се включиха и в дейностите на клубовете за Занимания по интереси за народни танци и фолклорно пеене и свирене. Учениците се забавляваха и демонстрираха музикални, певчески и танцувални умения.

 

 

 

 https://drive.google.com/file/d/1njJJ8Mn5XJrZD4LDraQnppHyVaiTA8aJ/view?usp=sharing

 

Изложба на детски изработки по проект "Твоя час"

На 11.05.2018 година във фитнес залата на ОУ „Виделина”, с.Сейдол се откри изложба на детски изработки по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни фондове. Групите по интереси „Шарена черга“ с ръководител Емине Муса и „Природата краси и лекува” с ръководител Гюлсевен Сабри представиха истинска цветна феерия от тъкани пана, картини от конци и изработки от природни материали, в които реализираха своите идеи и виждания за красота и естетика. Изложбата беше открита от областния управител на град Разград Гюнай Хюсмен.

2

3