Работа на училището по настоящи проекти

1. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

- оборудване и обзавеждане на стая за дейности по интереси;
- осигуряване на консумативи и материали за работа в часовете за дейности по интереси;
- осигуряване на книги (образци на българското и световно литературно творчество за деца, енциклопедии и др.) за обезпечаване на работата в часовете за дейности по интереси;
- осигуряване на игри - групови и индивидуални образователни, възпитателни, забавни игри за работата в часовете за дейности по интереси.

Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“
 
 Осигурено е финансиране от МОН за закупуване на шкафчета за всички ученици от I до VII клас с цел намаляване тежестта на ученическите раници.
   


 2. Национална програма „С грижа за всеки ученик“

Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“

Повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на допълнително обучение за учениците, които срещат трудности при постигане на очакваните резултати от обучението и се нуждаят от диференциран и/или индивидуален подход.
Осигуряване на допълнителни възможности за повишаване постиженията на учениците от началния етап на основното образование, които имат системни пропуски при овладяване на учебното съдържание.

23.01.2018-среща в София на ФАБ

На 23.01.2018 г. за втора поредна година Фондация "Америка за България" събра голямата си общност от приятели, съмишленици и партньори. Проведената среща бе на тема - Силата на общността 2018: Устойчивост. За да бъдем устойчиви нашата първа стъпка е смелост, а втората и трета са устойчивост.

Участие взе и представителя на ОУ „Виделина” като училище партньор Даниела Драганова.

FB IMG 1520416099948

Изложба на детски изработки по проект "Твоя час"

На 11.05.2018 година във фитнес залата на ОУ „Виделина”, с.Сейдол се откри изложба на детски изработки по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни фондове. Групите по интереси „Шарена черга“ с ръководител Емине Муса и „Природата краси и лекува” с ръководител Гюлсевен Сабри представиха истинска цветна феерия от тъкани пана, картини от конци и изработки от природни материали, в които реализираха своите идеи и виждания за красота и естетика. Изложбата беше открита от областния управител на град Разград Гюнай Хюсмен.

2

3

Занятия по "Твоят час"

PC180057

Занятие на групата „Езиковата грамотност – ключ към успеха”

Lenovo A1000 IMG 20180314 150526

Lenovo A1000 IMG 20180314 155408

Занятия на групата „Шарена черга”

26610754 2017304648484905 1417197275 o

26695466 2017304618484908 1996090637 o

Занятия на групата „Природата краси и лекува”