Участие на училището в проекти и национални програми

Участие на училището в проекти и национални програми

 

А/ От учебната 2018/2019 г. сме включени в мрежата на иновативните училища на България с проект на тема „Нашето училище за моята чиста България”. Отново кандидатствахме и бяхме одобрени за разширяване обхвата на утвърдения вече иновативен учебен предмет „Екология” от учебната 2020/2021 г.. Обхващаме учениците от IV до VII клас, вкл., като в VII клас обучението по „Екология” ще е с практическа насоченост и ще се осъществява във ФУЧ от Раздел В на учебния план, а в IV клас тематиката ще се включи в заниманията по интереси. Учебният предмет „Екология” ще се изучава в прогимназиалния етап на основното образование през следващите 4 учебни години.

 

Б/ В началото на учебната 2019/2020 година по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех” бяха сформирани 3 групи - 2 сборни в НЕ по БЕЛ и Математика с ученици от 3 и 4 клас и 1 сборна група в ПЕ по БЕЛ с ученици от 5 и 6 клас. Работеше се с изоставащи и ученици, които не са мотивирани за овладяване на учебния материал.

Във връзка с новите указания в писмо с изх. № 9105-184/29.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, бяха сформирани 6 /шест/ нови групи с ученици от 1-2 клас и 3-4 клас, които не са участвали активно в онлайн обучението, както следва: 3 групи БЕЛ и 3 групи по Математика. Обучението започна на 22.06.2020 г. и продължи до 31.08.2020 г. в два модула.

 

В/ По проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. организирахме Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения „Компютърко”

 

  1. Участие в Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“- 2019 г.. С Проект „Творим, учим, успяваме” оборудвахме и обзаведохме стая за занимания по интереси за учениците от прогимназиален етап. Осигурихме консумативи и материали за работа в часовете по ЗИ, книги за обезпечаване на работата на учениците в тези часове и образователни, възпитателни, забавни, групови и индивидуални игри за работа.

 

2. Доказателство за възможностите и амбициите на колектива е участието ни в  Националната програма „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“ с проект за разширяване на центъра за обучение по природни науки чрез изграждане на СТЕМ среда. Участвахме в конкурса и бяхме класирани. Ще създадем ново външно пространство за свободни учебни и развлекателни спортни и творчески дейности.

Новият СТЕМ център по природни науки, изследвания и иновации ще комбинира нова среда с ново учебно съдържание, практически и приложни методи на преподаване и оценяване, стимулиращи реални проблеми и казуси с приоритет практическото протичане на образователния процес, свързан с природните науки, технологиите и математиката в обновена образователна среда.

Ще преобразуваме съществуващия изнесен природонаучен център. Намеренията ни са да обединим пространството за интегрирано преподаване на отделни учебни предмети и използването му за представяне на проектни задачи и място за събирания, изложби, обсъждания, прожекции и други дейности от училищния живот. Иновативната среда ще позволи работа с ученици от един или няколко класа едновременно, раздвижване на учебните маси и на масите за опити по нов начин, визуализация на софтуерните продукти, свободно придвижване между залите, разширяване и обособяване на зони за ролева дейност на ученици и учители.

В рамките на STEM центъра ще се оформят шест основни зони:

  • Зона за презентиране, преподаване и движение, с обособени кътове:

- кът за работа на малки групи;

- кът за отдих;

- кът за социализация и свободно движение.

  • Зона за лабораторни изследвания и иновации, с обособени кътове:

- кът за учителя за подготовка на учебни ресурси и за възстановяване;

- лаборатория с възможност за съхранение на материали и прибори;

- кът за учене чрез правене. 

  • Зона за подготовка и почивка, позволяваща съчетаването на няколко режима за учене;
  • Открита зона за социализация и свободни дейности;
  • Зелена зона за физическа активност и творчество на открито;
  • Открита класна стая - тип беседка.

Между обособените зони ще бъде осигурено свободно движение на участниците в дейностите – ученици, учители и родители. Наличните условия ще позволяват използването на различни режими за учене като в много от случаите ще се допълват и могат да се осъществяват на закрито, на открито или комбинирано. Предвидени са места за складиране на учебни материали в леки и мобилни мебели. Пространството в зоната за подготовка и почивка ще бъде с раздвижен под на няколко нива с меки постелки за сядане и лягане и стени за рисуване, писане и чертане с раздвижени и сменяеми табла и етажерки. Ще има пещери, а добрата акустика ще поема шума на различни малки групи ученици. В залата ще се монтира висококачествено LED осветление. Предвиде-ни са вътрешни и външни кътове със зеленина за енергизиране на учениците и създаване на отговорност за грижа към тях.

Национална програма "Иновации в действие"

ОУ „Виделина” е със статут на иновативно училище от 2018 г. с Решение № 472 от 9 юли 2018 година на МС. Иновацията е въвеждане на нов учебен предмет Екология в Раздел А на Учебния план в 5 и в 6 клас.

Основна цел на иновацията е да се повиши качеството на образователния процес чрез интерактивност и иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението. Очакваме повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

Целта на иновацията е да насърчи нестандартното мислене и активно отношение към учебния материал и в същото време да надгради знанията на учениците за природата, за нейните богатства и красота, за нейното опазване и съхранение. Учениците са стимулирани да търсят отговори и сами да откриват това, което им е необходимо да научат.


През учебната 2019-20 г ОУ „Виделина” бе бенефициент по Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“ на Националната програма "Иновации в действие" на Министерството на образованието и науката.

Програмата даде възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в избрано училище-партньор от цялата страна.
Партньори по програмата на ОУ„Виделина“ бяха Иновативно основно училище "Георги Бенковски" с. Черни Вит и Обединено училище Иван Вазов с. Дебнево. Целта е училищата да си сътрудничат в обмяната на иновации и добри практики като равностойни партньори.

Обменът на добри практики в ОУ „Виделина” започна на 06.11 и продължи до 08.11.2019 г. През първия ден гостите се запознаха с базата на училището и със същността на иновацията, чрез презентации и дискусии, разглеждащи раждането и реализирането на идеята за иновативен учебен предмет. В центъра на вниманието бе екипът изготвил проектното предложение и осъществяващ иновацията вече втора учебна година.
На 07.11 в присъствието на експерти от РУО – Разград, гостите наблюдаваха интерактивен урок по Екология в 6 клас, изнесен от Х. Узунова. Бяха демонстрирани уменията на учениците да работят в екип при изпълнение на поставена проектна задача. Г-жа Узунова използва дигитални похвати, за да запознае учениците с новите за тях понятия в областта на Екологията. Учениците представиха своите проучвания чрез кратки презентации. Накрая сами оцениха работата си по изпълнението на проектните задачи.
Учениците от гостуващите училища спонтанно се включиха и в дейностите на клубовете за Занимания по интереси за народни танци и фолклорно пеене и свирене. Учениците се забавляваха и демонстрираха музикални, певчески и танцувални умения.

 

 

 

Работа на училището по национални програми

1. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

- оборудване и обзавеждане на стая за дейности;
- осигуряване на консумативи и материали за работа в часовете за дейности;
- осигуряване на книги за обезпечаване на работата в часовете за дейности;
- осигуряване на игри - групови и индивидуални образователни, възпитателни, забавни игри за работата в часовете за дейности по интереси;

Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“ за всички ученици от I до VII клас с цел намаляване тежестта на ученическите раници.
   

2. Национална програма „С грижа за всеки ученик“ Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“. Цели: 

Повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на допълнително обучение за учениците, които срещат трудности при постигане на очакваните резултати от обучението и се нуждаят от диференциран и/или индивидуален подход.
Осигуряване на допълнителни възможности за повишаване постиженията на учениците от началния етап на основното образование, които имат системни пропуски при овладяване на учебното съдържание.