Покана за участие в заседание- 20.01.2022

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ  СЪВЕТ

при  ОУ „Виделина“, с. Сейдол

  

ПОКАНА

за участие в заседание

 

Уважаеми г-н/г-жо……….. …….................................................................,

 

Във връзка с чл. 269 от ЗПУО и чл. 16, ал. 1, т. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., издаден от министъра на образованието и науката)  

Ви каним да участвате в онлайн заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 20 януари 2022 година (четвъртък) от 17,30 ч. при следния дневен ред:

 

  1. Представяне на отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2021 г. във връзка с чл. 291 от ЗПУО за изпълнение на делегирания бюджет на училището.
  2. Даване на становище за училищния план прием за 2022/2023 учебна година
  3. Други

                                                                                                                         

 

Докладва: директорът

 

Покана за участие в заседание

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ  СЪВЕТ

при  ОУ „Виделина“, с. Сейдол

 

ПОКАНА

за участие в заседание

 

Уважаеми г-н/г-жо……….. …….................................................................,

 

Във връзка с чл. 269 от ЗПУО и чл. 16, ал. 1, т. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., издаден от министъра на образованието и науката)  

Ви каним да участвате в онлайн заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 08 октомври 2021 година (петък) от 17,00 ч. при следния дневен ред:

 

 

  1. Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Виделина“ през третото тримесечие на 2021г.
  2. Даване на съгласие за организиране на клубове по интереси по Наредбата за приобщаващото образование след направеното анкетно проучване между учениците и обобщаване на резултатите.
  3. Даване на подкрепа за кандидатстване по НП „Иновации в действие
  4. Други

 

 

                                                                                                                          

Докладва: директорът