ПЛАН

П Л А Н
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ПРИ ОУ ”ВИДЕЛИНА”, с. СЕЙДОЛ
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


1.Провеждане на заседание
- Отчет за дейността през изтеклата година.
- Обсъждане на анкета за проучване нагласите на учениците за включване в клубове за занимания по интереси – по Наредбата за приобщаващото образование.
- Обсъждане състава на Обществения съвет.
- разни
Срок: м. август 2019 г.
2.Провеждане на заседание
- отчет за изпълнение на делегирания бюджет на училището за третото тримесечие за 2019г.
- разни
Срок: м. октомври 2019 г.
3.Провеждане на заседание
- отчет за дейността на съвета през 2019 г.
- отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2019 г.
- даване на становище за училищния план прием за 2020/2021 учебна година
- разни
Срок: м. януари 2020 г.
4. Провеждане на заседание
- резултати от учебната дейност през І-я учебен срок.
- разни
Срок: м. февруари 2020 г.
5. Провеждане на заседание
- отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2020 г.
– становище за кандидатстване на ОУ”Виделина” по Национални програми на МОН
- разни.
Срок: м. април 2019 г.
6. Провеждане на заседание
- отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2020 г.
- съгласуване на училищните учебни планове за учебната 2020/2021 г.
- разни
Срок: м. юли 2019 г.

Забележка: Точка „Разни” - всеки протокол предвижда решаване на текущи въпроси и се попълва, ако възникнат такива.
Заседанията на Обществения съвет подпомагат работа на ОУ „Виделина” и се провеждат при необходимост, при желание на 1/3 от членовете на Съвета, както и по инициатива на директора за решаване на неотложни училищни задачи. Решенията са легитимни при присъствие на 50 +1 от членовете на Съвета.
Протоколчик:....................... Председател:.........................
/ Х. Газинова / /И. Узунов/

 

ПОКАНА

ПОКАНА

Към членовете на Обществения съвет
към ОУ „Виделина” с.Сейдол
за участие в заседание на общото събрание


Уважаеми г-н/г-жо……….. ……................................................................... във връзка с член 291 от ЗПУО и Ви каним да участвате в общото събрание на колектива, за да получите пълна, ясна и конкретна информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за трето тримесечие на 2019 година.

Заседанието ще се проведе на 11.10.2019г. от 17.30 часа в Зала „Дейности” на ОУ „Виделина”.

 

Прилагам писмена информация за изпълнението на делегирания бюджет.

………………………………………………………………………………………………..