ТРУДЪТ И НАРОДНОТО ЖИЛИЩЕ

Експонира се темата „Трудът и народното жилище”. Включеният експозиционен материал, отразява многоликите прояви на народното творчество, свързано с труда, а от тук и богатата обредна практика, затворена в пространството на социума.

Експонира се занаятчийски инвентар и преди всичко инструменти от строителната практика, характерни за района, елементи от обреден реквизит, народни костюми и снимков материал. Към материалите се прилага запис от изворен фолклор. Основният обреден възел, бележещ върховия момент в строежа, е монтирането на покривната конструкция. Централно място заема строителната благословия, наречена „такия”.

Търсене