АГРАРНИТЕ ОБИЧАИ

Експонирана се темата „Аграрните обичаи-синтетичен израз на социално-икономическото развитие на района”. Земеделието е основен поминък на населението, още от създаване на селото. Експозицията представя условията на живот и труд от втората половина на XIX до средата на XX век.

В зависимост от спецификата на селското стопанство и особеностите на различната социална диференциация се преосмислят и отмират трудовите обичаи и обреди. Чрез тях и най-вече чрез аграрните празници се осъществява социализацията на индивида. Посетителите се запознават с оръдия на труда и преди всичко с оръдия на земеделския труд, домакински дървени и глинени съдове, декоративно-обредни предмети, снимков материал. Прилагат се записи от изворен фолклор: разкази за трудови обичаи и народни песни. 

Търсене