Иновации

Самооценка за изпълнението на дейностите по програмата за мобилност

ОУ „Виделина“ осъществи целите, които си беше поставило при изпълнението на дейностите по НП „Иновации в действие“. Показахме постиженията си в утвърждаването на иновативния учебен предмет Екология и предизвикахме интереса на училищата партньори да приложат в учебната си дейност нашите добри практики. Методиката на преподаване на учебния предмет Екология е разработена от педагогически специалисти в ОУ „Виделина“ и представянето й пред гостуващите училища получи заслужени адмирации за креативността на създателите й. Нашите ученици представиха пред гостите от другите училища, както и пред наблюдаващия екип от РУО и родители, свои проекти и анализи по конкретно поставени екологични теми, бяха активни участници в представянето на урок по Екология с идеи и презентации. На гостите беше предоставена възможност да се включат в практичните занимания, свързани с екологичната култура. Изнесените уроци и практически занятия се провеждаха в модерен природонаучен център, който е част от училищния комплекс за обучение по природни науки, изследвания и иновации. Добрата материална база е един от основните фактори за успешното реализиране на нашата иновация. Получихме отлична оценка от гостуващите училища за постигнатото при въвеждането и развитието на иновативния учебен предмет Екология в Раздел А на учебния план за V и VI клас, тъй като сме едно от малкото училища в България имащи смелостта да осъществят такава иновация.

СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 2020/2021

  1. I.Обмен на иновационни практики (мобилности) за споделяне на опит на място между училищата.
  2. 1. Основно училище "Виделина" с.Сейдол участва в НП „Иновации в действие“, Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“. Като иновативно училище, участващо в Националната програма си поставихме следните цели – да покажем развитието на въведения от нас иновативен учебен предмет Екология, който се изучава от класовете в прогимназиалния етап, да покажем и дискутираме с нашите партньори значението на иновацията за постиженията на учениците и за засилване на интереса на учениците към природните науки, да създадем условия за анализиране на наблюдаваните уроци, практическото приложение на изученото и методическия опит на педагогическите специалисти, осъществяващи иновацията, да обменим опит с друго иновативно училище, да наблюдаваме развитието на иновационните процеси в училището партньор, да проведем съвместни уроци и мероприятия.
  3. Двустранно сътрудничество между иновативни училища – ОУ „Виделина“ осъществи контакт и подписа договор за сътрудничество по НП „Иновации в действие“ с иновативно Основно училище "Отец Паисий", с. Долно Камарци, София област.
  4. Партньорство с училище, което не е включено в списъка на иновативните училища - Обединено училище "Васил Левски", с. Тенево, обл. Ямбол.

 

  1. II. Реализиране на мобилността за обмен на иновации между училищата.

Наблюдаваните дейности и изяви на участващите училища се покриват с целите и задачите на НП „Иновации в действие“. Училищата популяризират иновативните практики и продукти, имат пряк обмен на иновативни идеи и създават иновативно пространство за представяне на иновативните практики, тяхното разширяване и устойчивост. Присъстват представители на местни медии, ученици от училището домакин и от училищата гости, присъстват учители от училището домакин като гости и експерти от РУО.

 

  1. Пряка демонстрация на иновацията в реална среда –

В периода от 23.06  до 25.06.2021 г. ОУ„Виделина“ проведе домакинска среща по НП“Иновации в действие”, Модул 1 “Мобилност за популяризиране и мултипли-циране на добри иновации между училищата”. Четирима учители и трима ученици от ОУ"Отец Паисий", с.Долно Камарци, София област и четирима учители и четирима ученици от Обединено училище "Васил Левски", с.Тенево, обл.Ямбол се включиха в поредица от дейности, насочени към обмяна на ефективни практики в областта на образователните иновации, които да повишат мотивацията за учене и резултатите от обучение на учениците. Програмата включваше представяне на иновативните дейности на ОУ„Виделина“, работни срещи за обмяна на опит между учители, открита практика в природонаучния център, демонстрация и последваща дискусия на тема „Предизвикателства и възможности при провеждане на проектно базирано обучение”, в които учениците демонстрираха завидни умения за работа в екип, комуникативни и презентационни умения, критично и творческо мислене и др.

- Първи ден - посрещане на гостите, представяне на колективите, разглеждане на училищната база за учебна и иновативна дейност, презентация „Нашето училище за моята чиста България”, дискусия какво представлява иновацията на ОУ„Виделина” и нейното въздействие върху училищната и местната общност,

- Втори ден – наблюдаване на иновативни практики и дейности, семинарен урок с ученици от 5, 6 и 7 клас, участващи в иновацията, изпълнение на проектни задачи по дадена тема в дългосрочен план от 2 седмици, а именно „Възобновяеми източници на енергия” като учениците представиха пред гостите макет по проект „Устойчиво зелено селище” и Макет „Хранителна пирамида”.

Учениците представиха и свои компютърни презентации, разделени в 4 групи – „Възобновяеми източници на енергия”; „Рециклиране. Животът на една пластмасова бутилка”, „Растенията лекуват/Лечебни растения”, „Здравословен начин на живот”. На кръгла маса бяха обсъдени и дискутирани представените иновативни процеси и тяхното въздействие за развитието на образованието и в частност за засилване на интереса на учениците към природните науки. Денят завърши с разглеждане на областния център и посещение на интерактивен музей и археологически резерват „Абритус”- Разград.

- Трети ден – представяне на продукти на учителите, както и продукти на учениците от реализиране на училищната иновация, размяна на електронни носители с иновативни практики, дейности и продукти, предложения за работещо сътрудничество.

  1. Участие на учениците от партниращите училища в иновационните процеси –

- участие в семинарния урок на учениците от 5, 6 и 7 клас;

- участие в обсъждането и дискусиите, свързани с иновацията и наблюдаваните дейности;

- На гостите беше предоставена възможност да се включат в практическите занимания, свързани с екологичната култура, като приготвяне на здравословни плодови шишчета и дегустация както и в изготвянето на екологични послания и изпращането им с хвърчило и балони с хелий.

- разглеждане по приятелски на окръжния център и посещение на интерактивен музей и археологически комплекс „Абритус”- град Разград.

III. От 03.06. до 05.06.2021 г. ОУ„Виделина“ беше гост на ОУ "Отец Паисий", с. Долно Камарци, София област. Групата се състоеше от четирима учители и четирима ученика от ОУ"Виделина". Пред нас се проведоха демонстрации по новия учебен предмет ФУЧ в НЕ „Опазване на околната среда”, а в ПЕ „Екологична безопасност с практическа насоченост” като се използваха иновативни подходи и методи – ролева игра, интерактивни карти, мозъчна атака. Съвместно с домакините участвахме в изработването на макет на екологични системи и биотопи, участвахме и обсъдихме представянето ни в конкурс с екологична насоченост „Измененията на климата и въздействието им върху организмите”.

 

  1. Продукти от мобилността:

- Компютърни презентации на ученици и учители;

- Макет „Устойчиво зелено селище”;

- Макет „Хранителна пирамида”;

- Изкуство от отпадъци;

- Здравословни шишчета;

- Хвърчило с екопослания.

- Снимков материал – албуми и видео материали;

- Книжни издания – Дипляна и Флаери;

- публикации в сайта на училището

И

- Презентация „Нашето училище за моята чиста България“ – ОУ „Виделина“, с. Сейдол – презентатор: Динко Христов – директор.

Подкатегории

Потребители

В момента има 47  гости и няма потребители и в сайта

Права за ползване

Авторските права върху всички текстове, изображения, детайлна информация за предлаганите продукти, както и друга информация в този уебсайт www.seidol-videlina.com са собственост на ОУ ВИДЕЛИНА. Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП). Предоставяната информация от ОУ ВИДЕЛИНА служи да представи дейността на училището. Съдаржанието на сайта може да се използва единствено и само за лично осведомяване.

 

 

Контакти

 
+359 878684439

  
ул. „Родопи” № 2а
с. Сейдол, общ. Лозница, България
 
 
hristov_seidol@abv.bg