Иновация

Прилагане на иновативни методи на обучение

 

Прилагане на иновативни методи на обучение:

- Формира съзнателно отношение на учениците към природата, към тяхното близко обкръжение и към цялата планета.

- Повишава ефективността на учебния процес, а удоволствието и радостта от ученето стават възможни.

- Води до екологично грамотно поведение в ежедневието.

Иновативни методи на обучение чрез снимки:Изпълнение на проектни задачи, участие на родители – Снимки - № 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11

Ролева игра „Кръговрат на водата“ – Снимки - № 2

Излизане от класната стая  – Снимки - № 5, 6, 7

12

34

67

911

10

 

 

Кратко описание на иновацията

Нашето училище за моята чиста България

 

С решение № 472 от 9 юли 2018 г. на МС на Република България, Основно училище „Виделина“ с. Сейдол е включено в списъка на иновативните училища.

Нашата иновация е насочена към:

  • Организацията и съдържанието на обучението и сме заложили въвеждане на нов учебен предмет „Екология“, който ще се изучава в рамките на 1 час седмично, разработване по нов начин на училищния учебен план с увеличаване броя часове от раздел А и броя на учебните седмици за период от 2 години, както следва: V клас - 36 учебни седмици по 1 час седмично „Екология“ с развитие в VI клас.

  • Използване на нови методи на преподаване и оценяване по всички учебни предмети като сме предвидили активно включване на родителите в учебния процес.

  • Разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни планове и учебни програми – в ОУ “Виделина“ са разработени: Училищен учебен план за V клас, Учебна програма по „Екология, Годишно тематично разпределение по учебен предмет „Екология“.

Целите, които сме си поставили са:

  • Подобряване качеството на образование чрез повишаване мотивацията за учене;

  • Превръщане на учениците в активни участници в обучението и откриватели на нови знания и опит;

  • Създаване на умения за критично мислене и отстояване на собствени тези;

  • Самооценяване на собствената им активност и самоанализ на постигнатите знания и умения;

  • Поставяне на учениците в ситуации за решаване на проблеми, свързани с подобряването на екологичната среда чрез часовете по новия учебен предмет „Екология”.

 

Подкатегории

Потребители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Права за ползване

Авторските права върху всички текстове, изображения, детайлна информация за предлаганите продукти, както и друга информация в този уебсайт www.seidol-videlina.com са собственост на ОУ ВИДЕЛИНА. Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП). Предоставяната информация от ОУ ВИДЕЛИНА служи да представи дейността на училището. Съдаржанието на сайта може да се използва единствено и само за лично осведомяване.

 

 

Контакти

 
+359 878684439

  
ул. „Родопи” № 2а
с. Сейдол, общ. Лозница, България
 
 
hristov_seidol@abv.bg