"Отново на училище"- 21- 23.09.2019

Добрите отношения са основа на възпитанието и образованието. Усещането за свързаност, базирано на взаимопомощ и съвместно професионално израстване, води до мотивиращо отношение към професията и чувство за удовлетвореност. Именно с такива настроения си тръгна колективът на ОУ „Виделина“ от тридневното обучение на Златни пясъци по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от МОН. Обучението се проведе от национален учебен център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти „ОРАК АКАДЕМИЯ“ от 21.09 до 23.09.2019г.
Изборът ни падна върху тема от направление „За усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие“, защото е свързана с иновативните практики в училище. Обучението даде възможност да обогатим практиката си с нови софтуери за създаване и модифициране на учебното съдържание, използване на електронни дневници и създаване на електронни ресурси с отворен код.