Основно училище ВИДЕЛИНА

 Основно училище „Виделина” има над 130-годишна история и богати традиции. Цялостvitrineната му дейност се опира на опита и традициите в българското образование, съобразени с европейските изисквания и съвременните насоки и ценности на образованието. Труден и дълъг е пътят, който образованието в Сейдол извървява. Начално, прогимназиално, закривано и наново откривано училището днес е утвърден нетрадиционeн образователно-възпитателен център, където образованието е широко обвързано с активна изследователско-събирателска, атрактивна екологично-творческа и богата просветно-възпитателна дейност.

 

Училището разполага със следната структура:

 • Учебни  помещения;
 • Специализирани помещения - компютърни кабинети, кабинет по физика и астрономия, библиотека, работилници и др.;
 • Физкултурен комплекс - фитнес зала, спортни площадки, уреди и съоръжения;Помещения за изследователска, учебно-творческа и практическа дейност:
  - Музеен комплекс с над 600 кв.м разгърната експозиционна площ и с фонд - над 10 000 експоната;
  - Занаятчийски център – тъкачна, грънчарска, желязо-коларска и кожухарска работилници,
  - Изнесен център за обучение по природни науки;
  - Зооцентър с практическа насоченост;
  - Обсерватория;
  - Зали и кътове за творчество и отдих.

 children

Училището изпълнява множество проекти и програми на различни нива. Учениците ни дейно участват в акции, кампании, доброволчески инициативи за решаване на местни проблеми и популяризиране на глобални теми.