Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

П О Л И Т И К А
за защита на личните данни на ОУ „Виделина“
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

ОУ „Виделина“, като администратор на лични данни, обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели – обучение, възпитание и социализация на ученика , нормативно установени в чл. 3 на ЗПУО и чл.9 на Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование
Училището спазва принципа за забрана на обработване на специални категории данни съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД (разкриване на расов или етнически произход; разкриване на политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации; сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; лични данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном)
Училището обработва личните данни само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с организиране на учебния процес, подпомагане на обучението, издаване на документи, отговарящи на държавните изисквания.
Като образователна институция училището има законово задължение да поддържа Регистър за подлежащи на обучение, дневници, лични дела, да издава ученическа книжка, уверение, академична справка, удостоверение за завършен клас или етап на образование, свидетелства за основно образование. Тези документи имат задължителни атрибути и по закон съдържат по-голям набор от лични данни като: ЕГН, дата и място на раждане, постоянен адрес, снимка и др.
Данните като адрес, телефонен номер и електронната поща, са необходими за комуникацията на училището със семейството на ученика.
Училището има задължение да осигурява сигурността и безопасността на територията на училището, което включва и заснемането на изображения чрез системата за видеонаблюдение. При необходимост то е длъжно да сподели тази информация с правоохранителните органи.
При никакви обстоятелства училището не разкрива информация/данни, които:
• биха причинили вреда на детето
• биха посочвали, че детето е или е било обект на злоупотреба или има риск от това, освен когато разкриването не би било в най-добрия интерес на детето
• биха позволили друго лице да бъде идентифицирано, освен ако лицето е служител на училището или лицето не е дало съгласие, или е разумно в обстоятелствата да се разкрие информацията без съгласието. Изключението от разкриването не се прилага, ако информацията може да бъде редактирана така, че името или идентификационните данни на лицето да бъдат премахнати биха били под формата на справка, дадена на друго училище или друго място за обучение и обучение, потенциалния работодател на детето или друго лице

Задължения на администратора на лични данни?
• да защитава личните данни чрез подходящи мерки за сигурност;
• да уведомява органите за нарушения на сигурността на личните данни;
• да документира обработването личните данни;
• да води подробни записи за дейностите по обработка на данните и получаване на съгласие.
Личните данни се съхраняват за различни периоди от време, но само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които са събрани. Сроковете за съхранение на архиви с лични данни са определени със Закона за държавния архив, Закона за счетоводството. След изтичане на този срок личните данни се унищожават по определения ред. Най-дългият срок за съхранение на лични данни е свързан със законовото задължение да се издават дубликати на свидетелства за основно образование и дипломи за средно образование. Срокът за съхранение на данните, съдържащи се в тях е 50 г. Данните се съхраняват в училищния архив при строги правила и ограничен достъп и се използват само при заявление за издаване на дубликат.
ОУ „Виделина“ има законово задължение да предоставя личните данни на:
• РУО и МОН
• За изпълнение на дейности на НОИ, НАП и МВР при определени условия за предотвратяване на измама или престъпление
• Съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление.

Права на лицата субект на лични данни:
• Информираност (за обработването на лични данни от администратора);
• Достъп до собствените си лични данни;
• Коригиране (ако данните са неточни);
• Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
• Ограничаване на обработването от страна на администратора;
• Преносимост на личните данни между отделните администратори;
• Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
• Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
За да се защитят поверените лични данни се прилагат строги процедури и мерки за сигурност, за да се предотврати неупълномощен достъп. Данните, които се събират, се съхраняват на хартиен носител и в електронен вид.
Хартиените носители са с ограничен достъп, изрично и персонално разрешен от администратора за определени служебни лица и се съхраняват в помещения и на места, които са под режим на заключване и оборудвани със сигнално-охранителна техника.
Личните данни на електронни носители се съхраняват и трансферират само криптирани.

Длъжностно лице по закона за защита на личните данни
Енисе Хабилова
тел. за контакт: 0878684439,
email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Потребители

В момента има 152  гости и няма потребители и в сайта

Права за ползване

Авторските права върху всички текстове, изображения, детайлна информация за предлаганите продукти, както и друга информация в този уебсайт www.seidol-videlina.com са собственост на ОУ ВИДЕЛИНА. Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП). Предоставяната информация от ОУ ВИДЕЛИНА служи да представи дейността на училището. Съдаржанието на сайта може да се използва единствено и само за лично осведомяване.

 

 

Контакти

 
+359 878684439

  
ул. „Родопи” № 2а
с. Сейдол, общ. Лозница, България
 
 
hristov_seidol@abv.bg