Актуално

Обява за образователен медиатор

О  Б  Я  В  А

 

В Основно училище „Виделина” с. Сейдол е открита процедура за подбор на кандидати за заемане на длъжността Образователен медиатор на пълен работен ден по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА  ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

 

  Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Образование: средно/висше образование
  2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
  3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
  4. Необходими лични качества:

- лоялност към институцията;

- дискретност;

- умения за работа в екип;

- умения за общуване;

- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

- умения за мотивация;

- умения за управление на конфликти;

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

- умения за разпределяне на времето.

 

  1. Професионален опит: не се изисква
  2. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност

Необходими документи:

  1. CV
  2. Диплома за завършено образование
  3. Удостоверения, сертификати за придобити допълнителни квалификации.

   Документи се подават в ОУ “Виделина” с. Сейдол

 

Срок за подаване на документи: 05.01.2023г.

Образователният медиатор за ОУ „Виделина” ще  се определи чрез процедура за подбор, която ще се извърши в два етапа:

- по документи 

- събеседване.

Потребители

В момента има 175  гости и няма потребители и в сайта

Права за ползване

Авторските права върху всички текстове, изображения, детайлна информация за предлаганите продукти, както и друга информация в този уебсайт www.seidol-videlina.com са собственост на ОУ ВИДЕЛИНА. Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП). Предоставяната информация от ОУ ВИДЕЛИНА служи да представи дейността на училището. Съдаржанието на сайта може да се използва единствено и само за лично осведомяване.

 

 

Контакти

 
+359 878684439

  
ул. „Родопи” № 2а
с. Сейдол, общ. Лозница, България
 
 
hristov_seidol@abv.bg