Актуално

Обявление за процедура

На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”,

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ
Допустими кандидати, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“(Наредбата) са :
- еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;
- производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата;
УСЛОВИЯ
1. Срокът за набиране на предложенията е от 18.11.2019 г. до 25.11.2019г до 12.00 ч.;
2. Място на подаване на предложенията – на посочения по-горе в обявлението адрес.
3. Брой на учениците от І до IV клас, вкл. през 2019/2020 учебна година е 39 бр.;
4. Учебните години, за които ще се извършват доставките са 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. /3 учебни години/;
5. Максимален брой доставки за учебна 2019/2020 година:
- по схема „Училищен плод“ – 46 бр. доставки;
- по схема „Училищно мляко“ – 50 бр. доставки;
Забележка: Съгл. чл. 4, ал. 4, т. 9 ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година, което важи за 2020/2021г. и 2021/2022г.;


.................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

ДИНКО ХРИСТОВ
Директор на ОУ „Виделина”

 

Обява за свободно работно място

ОУ "Виделина" с. Сейдол обявява свободно работно място за длъжността Учител в Начален етап на Основна образователна степен. 

Краен срок за подаване на документи- 07.10.2019 г.

За информация- тел. 0878684439

обява за образователен медиатор

О Б Я В А

В Основно училище „Виделина” с. Сейдол е открита процедура за подбор на кандидати за заемане на длъжността ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР на 4-часов работен ден по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование: основно/средно/висше образование;
2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училище. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им;
4. Необходими лични качества:
- лоялност към институцията;
- дискретност;
- умения за работа в екип;
- умения за общуване;
- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
- умения за мотивация;
- умения за управление на конфликти;
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
- умения за разпределяне на времето.
5. Професионален опит: не се изисква
6. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност
Срок за подаване на документи: 26.09.2019 г.
Образователният медиатор за ОУ „Виделина” ще се определи чрез процедура за подбор, която ще се извърши в два етапа:
- по документи
- събеседване.

Потребители

В момента има 25  гости и няма потребители и в сайта

Права за ползване

Авторските права върху всички текстове, изображения, детайлна информация за предлаганите продукти, както и друга информация в този уебсайт www.seidol-videlina.com са собственост на ОУ ВИДЕЛИНА. Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП). Предоставяната информация от ОУ ВИДЕЛИНА служи да представи дейността на училището. Съдаржанието на сайта може да се използва единствено и само за лично осведомяване.

 

 

Контакти

 
+359 878684439

  
ул. „Родопи” № 2а
с. Сейдол, общ. Лозница, България
 
 
hristov_seidol@abv.bg