Актуално

обява за образователен медиатор

О Б Я В А

В Основно училище „Виделина” с. Сейдол е открита процедура за подбор на кандидати за заемане на длъжността ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР на 4-часов работен ден по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование: основно/средно/висше образование;
2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училище. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им;
4. Необходими лични качества:
- лоялност към институцията;
- дискретност;
- умения за работа в екип;
- умения за общуване;
- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
- умения за мотивация;
- умения за управление на конфликти;
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
- умения за разпределяне на времето.
5. Професионален опит: не се изисква
6. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност
Срок за подаване на документи: 26.09.2019 г.
Образователният медиатор за ОУ „Виделина” ще се определи чрез процедура за подбор, която ще се извърши в два етапа:
- по документи
- събеседване.

Обява за свободно работно място

ОУ "Виделина" с. Сейдол обявява свободно работно място за длъжността Учител в Начален етап на Основна образователна степен. 

Краен срок за подаване на документи- 07.10.2019 г.

За информация- тел. 0878684439

Потребители

В момента има 62  гости и няма потребители и в сайта

Права за ползване

Авторските права върху всички текстове, изображения, детайлна информация за предлаганите продукти, както и друга информация в този уебсайт www.seidol-videlina.com са собственост на ОУ ВИДЕЛИНА. Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП). Предоставяната информация от ОУ ВИДЕЛИНА служи да представи дейността на училището. Съдаржанието на сайта може да се използва единствено и само за лично осведомяване.

 

 

Контакти

+359 878684439
+359 885919723

ул. „Родопи” № 2а
с. Сейдол, общ. Лозница, България

hristov_seidol@abv.bg